Opinie o AUTOFIXER
logo opineo
4,9
"Dzięki Autofixer zaoszczędziłem kilkaset złotych na remoncie samochodu. Polecam w 100% " Mirosław
autofixer.com
Masz pytania? Zadzwoń:
Kategorie
0
0,00 zł

Regulamin Sklepu Internetowego

Sklep internetowy Autofixer.com jest prowadzony przez:

TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z

siedzibą w Łukowie (21-400), ul. Staszica nr 24 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy Lublin Wschód w Lublinie Z siedzibą w

Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:

0000907364, NIP: 8252192865, REGON: 389237960, o kapitale zakładowym w wysokości 5

000,00 zł, (dalej: „TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o.”).

 

Adres do zwrotów:

Centrum Logistyczne - Autofixer.com

ul. Warszawska 16

08-103 Nowe Opole

Polska

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym Regulaminem, ponieważ określa on Państwa

prawa i obowiązki związane z zawieraniem z TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o.

umów sprzedaży towarów, określa zasady reklamacji, odstąpienia od umowy przez

konsumentów oraz jednoosobowych przedsiębiorców, zasady płatności itp. Warunkiem

przystąpienia do transakcji z TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. jest akceptacja

Regulaminu.

 

I. Definicje

Na potrzeby Regulaminu, poniższym postanowieniom pisanym z wielkiej litery nadaliśmy

następujące znaczenie:

1. Sklep - serwis internetowy prowadzony przez TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z

o.o. dostępny pod domeną www.autofixer.com, za pośrednictwem którego TEL. 732 080

952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą, polegającą w

szczególności na sprzedaży Towarów

2. Klient – 1) osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności

prawnych będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, 2) osoba

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 3) osoba prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną,

korzystająca ze Sklepu Internetowego autofixer.com, w tym w szczególności dokonująca

zakupów. Klientem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, lecz nie

ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania

zgodnie z przepisami Kodeku cywilnego.

3. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie

niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z

art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

4. Jednoosobowy przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność

gospodarczą, który zawiera z TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. umowę

bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy

wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w

 

szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,

udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej.

5. Konto - spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu

rejestracji i zalogowaniu w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje

zamówień lub korzysta z innych usług Sklepu.

6. Rejestracja – proces zakładania Konta.

7. Towary - produkty sprzedawane przez TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o.

za pośrednictwem Sklepu.

8. Koszyk – funkcjonalność, która odzwierciedla wybrane przez Klienta Towary oraz

umożliwia zmieniać parametry zamówienia (np. ilość towarów, dane do faktury, adres

dostawy itp.).

9. Dzień Roboczy - każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi

od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonym w ustawie z dnia 18

stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy.

10. Treści - wszelkie materiały zamieszczone przez Klienta w Sklepie, w tym w

szczególności zdjęcia, wypowiedzi, recenzje towarów znajdujących się w asortymencie

Sklepu.

11. Punkt zwrotu - Centrum Logistyczne - Autofixer.com, ul. Warszawska 16, 08-103 Nowe

Opole, Polska.

 

II. Postanowienia wstępne, kontakt z TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o.

1. TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. prowadzi działalność zgodnie z

Regulaminem. Nie ma możliwości zawarcia z TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM

sp. z o.o. umowy sprzedaży w inny sposób niż na odległość, bez jednoczesnej

fizycznej obecności stron.

2. Zamieszczone na stronach internetowych Sklepu treści, w tym opisy Towarów i

ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu

cywilnego.

3. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na Towary

dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania

przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klientów będących

Konsumentami lub Jednoosobowymi przedsiębiorcami do odstąpienia od umowy,

zasady składania i rozpatrywania reklamacji oraz zasady umieszczania przez

Klientów Materiałów w Sklepie.

4. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania

zamówień na Towary, niezbędne jest: a) urządzenie końcowe z dostępem do

publicznej sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft

Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari zaktualizowaną do

najnowszej wersji. Używanie oprogramowania mającego wpływ na funkcjonowanie

przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu Internetowego,

dlatego w celu pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć. Do składania zamówień konieczne jest podanie danych określonych w dalszych

częściach Regulaminu, jednak zawsze niezbędne jest posiadanie aktywnego

adresu e-mail oraz numeru telefonu.

5. Zamówienia Klientów będą realizowane jedynie, gdy opłacone zostaną one w

całości chyba, że wyraźnie postanowiono inaczej.

6. TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. w najszerszym dopuszczalnym

przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy,

w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem

osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą informatyczną Klienta.

7. Klienci mogą kontaktować się z TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o.

poprzez: formularz kontaktowy dostępny pod adresem internetowym:

www.autofixer.com, w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres

info@autofixer.com lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 257 888 989.

Koszty korzystania przez Klienta ze ww. środków porozumiewania się na odległość

ponosi Klient. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora

telekomunikacyjnego, z którego usług Klient korzysta.

 

III. Rejestracja

1. W celu dokonania Rejestracji, Klient musi podać w formularzu Rejestracji

wymagane dane. Rejestracja jest również możliwa z wykorzystaniem tzw. wtyczek z

mediów społecznościowych (Google, Facebook). W takim przypadku rejestracja

nastąpi z wykorzystaniem danych Klienta podanych w tych mediach

społecznościowych.

2. W ramach Rejestracji z wykorzystaniem adresu email konieczne jest ustalenie

loginu i hasła. W przypadku Rejestracji z wykorzystanie wtyczek z mediów

społecznościowych (Google, Facebook) logowanie do Konta będzie odbywać się z

wykorzystaniem tych mediów.

3. W wyniku Rejestracji Klienta zostanie utworzone Konto, za pośrednictwem którego

Klient może dokonywać zakupu Towarów oraz korzystać z innych funkcjonalności

dostępnych w Sklepie takich jak m.in. historia zamówień.

4. Po dokonaniu Rejestracji każdorazowe logowanie do Sklepu odbywa się przy

wykorzystaniu adresu e-mail jako loginu oraz hasła wskazanych przez Klienta przy

dokonaniu Rejestracji.

5. Klient powinien zachować swoje dane do logowania w tajemnicy. TEL. 732 080 952

AUTOFIXER.COM sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności jeżeli login lub hasło

zostaną ujawnione przez Klienta osobom nieuprawnionym.

6. Klient może w każdej chwili zażądać usunięcia Konta. W tym celu należy przesłać

żądanie na adres email: info@autofixer.com lub za pośrednictwem formularza

kontaktowego. Po otrzymaniu wiadomości Konto niezwłocznie zostanie usunięte.

 

IV. Składanie zamówień

A. Postanowienia wstępne

1. Przeglądanie treści i asortymentu Sklepu nie wymaga Rejestracji.

2. TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. dostarcza towary w ramach Sklepu na

terytorium Rzeczypospolitej Polski.

3. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Klientów będących Konsumentami lub

Jednoosobowymi przedsiębiorcami następuje na ryzyko TEL. 732 080 952

AUTOFIXER.COM sp. z o.o. i nie nakłada na te osoby żadnych zobowiązań. Brak

odpowiedzi Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcy na niezamówione

świadczenie nie stanowi zgody Konsumenta na zawarcie umowy.

B. Postanowienia szczegółowe, w tym płatności za zamówienia

1. Zamówienie Towarów w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, przez siedem dni

w tygodniu również w dni wolne od pracy. W momencie składania zamówienia Klient

przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że składa on wiążącą ofertę kupna Towarów za

określoną cenę wskazaną w momencie jego składania, jak również składa ofertę

pokrycia kosztów dostawy do Klienta oraz pokrycia kosztów związanych z wybraną

formą płatności. Zamówienie może także nastąpić drogą telefoniczną pod numerem

telefonu +48 257 888 989 w godzinach pracy infolinii, za pomocą formularza

kontaktowego w godzinach pracy infolinii, za pośrednictwem chatu dostępnego w

Sklepie w godzinach pracy infolinii.

2. W Sklepie, przy każdym Towarze zamieszczone są informacje o danym Towarze oraz

cena takiego Towaru.

3. Ceny Towarów podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Ceny te nie

zawierają:

a. Kosztów dostawy, które zależne są od wybranego przez Klienta sposobu

dostawy Towaru. Koszty dostawy każdorazowo podawane są przy wyborze

sposobu dostawy, o ile nie jest wskazane inaczej w opisie danego Towaru.

b. Kosztów pobieranych przez operatorów płatności w wysokości nie

przewyższającej kosztów poniesionych przez TEL. 732 080 952

AUTOFIXER.COM sp. z o.o. w związku z wybranym przez Klienta sposobem

zapłaty. W przypadku, gdy sposób płatności będzie związany z koniecznością

poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów, taka informacja będzie

zamieszczona na stronie internetowej Sklepu bezpośrednio przy polu wyboru

tego rodzaju płatności.

 

4. Klient wybiera sposób dostawy (sposób dostarczenia Towaru). W zależności od

wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub płatności, Klient zobowiązany jest do

podania dodatkowych danych, w szczególności danych osobowych (danych

adresowych), niezbędnych do zrealizowania zamówienia przez TEL. 732 080 952

AUTOFIXER.COM sp. z o.o.

5. Złożenie zamówienia jest dokonywane przez dodanie wybranego Towaru do Koszyka

oraz podanie wymaganych danych (m.in. adres dostawy, dane Klienta, dane

kontaktowe, dane do faktury) oraz wciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem

zapłaty” lub równoznacznym.

6. Nie ma możliwości złożenia zamówienia częściowo opłacanego z góry a częściowo z

dołu, przy odbiorze. Jeżeli Klient chce zapłacić w taki sposób, musi dokonać dwóch

osobnych zamówień.

 

7. Po złożeniu zamówienia, jeżeli wybrano płatność z góry, Klient dokonuje płatności

zgodnie z metodami płatności dostępnymi w danym momencie dla płatności online. Brak

płatności w ciągu 15 minut od akceptacji zamówienia przez Klienta oznacza anulowanie

zamówienia.

8. W celu dokonania płatności online, Klient zostaje przekierowany do strony operatora

płatności. Na stronie operatora płatności Klient musi zaakceptować regulamin operatora

płatności.

9. TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. nie przechowuje danych kart płatniczych

ani nie ma do nich dostępu. Wszelkie kwestie związane z nieprawidłowościami przy

płatnościach online należy wyjaśniać z operatorem płatności, wystawcą karty płatniczej

lub bankiem Klienta.

10. TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. jest uprawniona do wprowadzenia

maksymalnej ilości sztuk danego Towaru objętej jednym zamówieniem.

11. TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. potwierdza otrzymanie zamówienia i

płatności poprzez wyświetlenie strony potwierdzenia zamówienia oraz niezwłocznie

przesyła Klientowi w formie wiadomości e-mail oświadczenie o przyjęciu zamówienia do

realizacji. Następnie Klient otrzymuje odrębną wiadomość e-mail z fakturą VAT za

zamówienie oraz informacją o skompletowaniu i przygotowaniu zamówienia do wysyłki.

12. Z zastrzeżeniem pkt V.4, umowa sprzedaży Towaru jest zawierana pomiędzy TEL. 732

080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. a Klientem:

a. W przypadku płatności z góry – w momencie zaksięgowania całości ceny na

koncie TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o.,

b. W przypadku płatności za pobraniem – w monecie objęcia Towaru w posiadanie

przez Klienta po zapłacie całości ceny za Towar

Jednak własność Towaru przechodzi na Klienta z chwilą objęcia przez niego Towaru

w posiadanie.

13. TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia

sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który nie odbiera Towaru

dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej lub w inny

sposób określony Regulaminem, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia

dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej, punktu odbioru podmiotu

świadczącego usługi kurierskie, punktu odbioru lub zamawiając Towar przy wyborze

sposobu płatności jako płatności z góry, nie uiszcza takiej opłaty i nie potwierdza

złożonego zamówienia w terminie siedmiu dni.

14. TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o., w ramach świadczenia usług objętych

określonych Regulaminem, może wysyłać do Klientów posprzedażowe ankiety

satysfakcji, związane z obsługą danego zamówienia.

15. TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o., w ramach świadczenia usług objętych

określonych Regulaminem, może wysyłać do Klientów, którzy przeglądali asortyment

Sklepu po zalogowaniu na Konto, informacje o porzuconym koszyku (jeżeli taki Klient

dodał coś do koszyka). Informacja taka będzie miała na celu umożliwienie Klientowi

zrealizowanie danego zamówienia, bez konieczności powtarzania etapów, które Klient

już zrealizował.

 

16. Zmiany w adresie dostawy wskazanym przez Klienta mogą być dokonywane wyłącznie

do chwili złożenia zamówienia. W innym wypadku Klient może dokonać takich zmian

wyłącznie po skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta, składając tam odpowiednią

dyspozycję. Złożenie takiej dyspozycji nie będzie możliwe, jeżeli Towary zostały już

nadane przez TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o.

 

V. Dostawa

1. Koszty dostawy są określane przy składaniu zamówienia.

2. Klient może złożyć zamówienie wyłącznie z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej.

3. TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. organizuje dostawy:

a. z wykorzystaniem firmy kurierskiej,

b. do punktów odbioru, tzw. paczkomatów (ta opcja jest zależna od gabarytu

dane Towaru),

c. Pocztą Polską.

4. Szacowany termin dostawy jest wskazywany w momencie składania zamówienia,

jednak Towary dostarczane są średnio w do 30 Dni Roboczy od dnia zaksięgowania

ceny przez TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. oraz wysłania

potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadkach, gdy część

zamówionych Towarów jest dostępna „od ręki”, a czas oczekiwania na pozostałe

Towary jest dłuższy, możliwe jest podzielenie zamówienia na części. W ramach

pierwszej części zamówienia zostaną dostarczone Towary dostępne „od ręki”,

natomiast w późniejszym czasie zostaną dostarczone pozostałe Towary, zgodnie z ich

dostępnością. Taki sposób realizacji zamówienia wiąże się z koniecznością zapłaty

kosztów dostawy przez Klienta za każdą część zamówienia chyba, że wyraźnie

zaznaczono co innego.

5. W przypadku ograniczenia dostępności zamówionego Towaru, TEL. 732 080 952

AUTOFIXER.COM sp. z o.o. poinformuje Klienta o braku Towaru, wydłużeniu terminu

realizacji zamówienia lub anulowaniu zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany

przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer

wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z przepisów prawa. W takim przypadku Klient może albo potwierdzić, że jest dalej zainteresowany realizacją danego zamówienia albo, w przypadku braku danego Towaru lub braku woli po stronie

Klienta dalszej realizacji zamówienia, zamówienie zostanie niezwłocznie anulowane.

Jeżeli Klient dokonał płatności z góry, Klient otrzyma zwrot uiszczonej ceny w terminie

do 14 dni od daty anulowania danego zamówienia, tj. od dnia otrzymania przez Sklep

informacji o anulowaniu zamówienia przez Klienta albo od wysłania Klientowi informacji

o anulowaniu zamówienia przez TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. w

wypadkach, gdy TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. będzie do tego

uprawniona. Zwrot ceny nastąpi z wykorzystaniem tej samej metody co metoda

wykorzystana do płatności.

6. Realizacja zamówienia następuje jedynie, jeżeli dane adresowe wskazane przez

Klienta nie budzą wątpliwości. Wszelkie wątpliwości dotyczące danych adresowych

będą wyjaśniane z Klientem. TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. nie

 

ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Towaru, wynikające z błędnego

podania przez Klienta adresu dostawy

7. Jeżeli dostawa kurierem pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu nie jest

możliwa z przyczyn leżących po stronie Klienta, zastosowanie znajdą następujące

zasady:

a. Kurier może podjąć ponowną próbę dostarczenia Towarów pod wskazany adres,

o czym Klient zostanie poinformowany przez kuriera, albo

b. kurier może pozostawić przesyłkę w punkcie odbioru możliwie najbliższym od

wskazanego adresu Klienta punkcie odbioru, gdzie przesyłka będzie oczekiwać

na odbiór przez czas wskazany przez firmę kurierską.

8. Jeżeli pomimo podjęcia prób dostarczenia Towaru zgodnie z ust. 7 Towar nie zostanie

dostarczony z winy Klienta, przesyłka wraca do TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM

sp. z o.o., a zamówienie zostaje anulowane.

9. Zasady odbioru towaru z tzw. paczkomatów określają regulaminy poszczególnych

operatorów tych urządzeń.

10. W przypadku, gdy Klient odmówi odbioru lub nie odbierze przesyłki z Towarem,

przesyłka zostanie zwrócona do TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. W

przypadku dokonania płatności przez Klienta przed dostarczeniem Towaru, zwrot

zapłaconej ceny nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki z Towarem do

Punktu zwrotu.

11. Klient powinien sprawdzić stan opakowania przesyłki przy jej odbiorze. W przypadku

Towarów uszkodzonych w transporcie przez podmiot świadczący usługi kurierskie lub

pocztowe należy sporządzić w obecności kuriera lub dostawcy protokół uszkodzenia i

odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformować TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM

sp. z o.o. o zaistniałym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

info@autofixer.com. TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. sugeruje

sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera.

 

VI. Odpowiedzialność za wady Towaru i postępowanie reklamacyjne. Gwarancja

przy sprzedaży

A. Odpowiedzialność względem Konsumentów i Jednoosobowych przedsiębiorców

1. TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. odpowiada względem Konsumentów i

Jednoosobowych przedsiębiorców za wady Towarów zakupionych w Sklepie na

zasadach wynikających z ustawy o prawach konsumenta.

2. TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. w terminie najpóźniej 14 (czternastu)

dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie

dalszego postępowania.

3. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez adres e-mail zwroty@autofixer.com

lub telefonicznie +48 257 888 989. Klient zobowiązany jest do uzupełnienia formularza

reklamacyjnego, który jest dostępny na stronie autofixer.com/wymiany. Po zgłoszeniu

klient zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania towaru, w celu przeprowadzenia

oględzin, lub wydania towaru kurierowi zamówionego przez TEL. 732 080 952

AUTOFIXER.COM sp. z o.o.

 

4. W przypadku reklamacji Towaru, który nie był używany przez Klienta (reklamacja

nowego Towaru) Klient zobowiązany jest odesłać reklamowany Towar na adres Punktu

Zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. W przypadku reklamacji używanego Towaru, celowe może być odesłanie do TEL. 732

080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. reklamowanego Towaru, w celu umożliwienia

TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. zbadania reklamowanego Towaru. O

konieczności odesłania reklamowanego Towaru do Punktu Zwrotu Klient zostanie

poinformowany przez TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. W takim

przypadku, Klient zobowiązany jest odesłać reklamowany Towar na adres Punktu

Zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. W każdym przypadku, kiedy Klient reklamuje Towar i odsyła go do TEL. 732 080 952

AUTOFIXER.COM sp. z o.o., a nie posiada oryginalnego opakowania (z kodami

kreskowymi na opakowaniu, tzw. kodami EAN, indywidualnymi dla każdego produktu),

konieczne jest załączenie do wysyłanej paczki informacji, które umożliwią przypisanie

jej do danego Klienta i rozpatrzenie reklamacji, tj.: imię, nazwisko, numer zamówienia,

opis Towaru którego reklamacja dotyczy, opis wady, zdjęcie Towaru, termin jej

wykrycia oraz wskazanie czego Klient się domaga.

 

B. Odpowiedzialność względem innych Klientów

Na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z

o.o. wyłącza swoją odpowiedzialność z tytuły rękojmi za wady.

C. Gwarancja

1. Na fabrycznie nowe Towary sprzedane za pośrednictwem Sklepu producenci lub

importerzy Towarów mogą udzielać gwarancji.

2. Jeżeli producent lub importer udzielają gwarancji, Informacje o zasadach gwarancji, w

tym warunkach jej udzielenia, przekazywane są wraz z Towarem. Uprawnienia z tytułu

gwarancji należy wykonywać w stosunku do gwaranta.

 

VII. Treści

1. TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. daje możliwość zamieszczania

przez Klientów Treści w Sklepie.

2. Treści nie mogą naruszać przepisów prawa, naruszać dóbr osobistych TEL. 732

080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. lub innych osób, naruszać praw własności

intelektualnej osób trzecich.

3. Nie jest dopuszczalne zamieszczanie Treści o charakterze reklamowym,

marketingowym, w tym w postaci linków do innych stron internetowych.

4. Opinie o zakupionych Towarach mogą dotyczyć wyłącznie kwestii związanych z

tymi Towarami, przebiegiem procesu zakupu i mogą być wystawiane wyłącznie

przez osoby, które dokonały zakupu Towaru.

5. TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontroli i

dopuszczania Treści do publikacji w aspekcie przestrzegania powyższych zasad.

TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. stosownie do powszechnie

obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów

 

zamieszczonych przez Klientów w Sklepie, jednak może eliminować Treści, które

są nieprawdziwe lub naruszające powyższe zasady.

6. Zamieszczając Treści, Klient oświadcza, że posiada do nich pełnie praw

niezbędnych do publikacji oraz udziela TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z

o.o. udziela TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. licencji na korzystanie

przez nią z tych materiałów. Licencja ta obejmuje korzystanie przez TEL. 732 080

952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. z Materiałów w działalności Sklepu, w tym w

szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego TEL. 732

080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. bez ograniczeń czasowych, ich publicznego

udostępniania w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zwielokrotniania,

komunikowania publiczności, wykorzystywania Treści dla celów promocji i

marketingu TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o.

 

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument oraz Jednoosobowy przedsiębiorca uprawniony jest do odstąpienia od

umowy zakupu Towaru bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje

poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia

Towaru w posiadanie przez Konsumenta albo od daty otrzymania przez

Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest

realizowane w częściach, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów,

z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej. Prawo odstąpienia od umowy

zakupu danego Towaru nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów

opisanych w artykule 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument oraz

Jednoosobowy przedsiębiorca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

w szczególności:

a. pisemnie na adres siedziby TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o.

b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@autofixer.com

c. za pośrednictwem formularza online, zgodnie z procedurą opisaną w zakładce

„Zwrot-wymiana-reklamacja” (dostępnego także w panelu Klienta przy każdym

zamówieniu); w przypadku skorzystania z tego formularza Klient otrzymuje

niezwłocznie potwierdzenie o tym, iż TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z

o.o. otrzymała jego oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

3. Każdy z powyższych sposobów jest uznawany za równie skuteczny, a TEL. 732 080

952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. nie promuje żadnego z nich.

4. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu

od umowy, TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. zwraca Konsumentowi

lub Jednoosobowemu przedsiębiorcy dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem

dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub

Jednoosobowego przedsiębiorcy sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły

sposób dostarczenia oferowany przez TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z

o.o.. Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca ponosi jedynie bezpośrednie

koszty zwrotu Towaru.

 

5. Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca, który w ramach jednego zamówienia

kupił więcej niż jeden Towar może odstąpić od umowy w całości albo w części,

odstępując od umowy tylko co do wybranych Towarów. W przypadku odstąpienia od

umowy w części (tj. zatrzymania przez Konsumenta lub Jednoosobowego

przedsiębiorcę co najmniej 1 Towaru objętego danym zamówieniem),

Konsumentowi lub Jednoosobowemu przedsiębiorcy nie przysługuje zwrot kwoty

najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia zakupionego Towaru od TEL. 732 080

952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. W przypadku, gdy Konsument lub Jednoosobowy

przedsiębiorca odstąpi od umowy w całości, ale dokonuje zwrotów Towarów w w

osobnych zwrotach (pod warunkiem, że zwroty te zostaną dokonane w terminie

wskazanym w ust. 1), termin dla TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. dla

dokonania zwrotu kwoty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego

przez TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. rozpoczyna swój bieg dopiero

w momencie otrzymania przez TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o.

ostatniego z Towaru od odstępującego od umowy Konsumenta lub

Jednoosobowego przedsiębiorcy.

6. TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem

płatności otrzymanych od Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcę do

chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub

Jednoosobowego przedsiębiorcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego,

które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

IX. Postanowienia końcowe

1. TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany

Regulaminu z ważnych przyczyn, którymi są:

a. Zmiana przepisów prawa mająca wpływ na działalność TEL. 732 080 952

AUTOFIXER.COM sp. z o.o. lub treść Regulaminu,

b. Zmiana zakresu oferowanych usług,

c. Konieczność zapewniania bezpieczeństwa dokonywanych transakcji lub

zapobiegania nadużyciom,

d. Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego Sklepu,

e. Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego Klientów,

f. Zmiana przedmiotu działalności TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o.

2. O planowanej zmianie Regulaminu TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o.

poinformuje Klientów poprzez stosowną informację przesłaną na adres mailowy

Klienta. W przypadku odmowy akceptacji zmienionej wersji regulaminu, Klient

może usunąć Konto.

3. Informacje o Towarach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w

rozumieniu Kodeksu cywilnego.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa

polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja

2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

5. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem lub

Jednoosobowym przedsiębiorcą a TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o.

 

rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby TEL. 732 080 952

AUTOFIXER.COM sp. z o.o.

6. Ewentualne spory powstałe między Klientem będącym Konsumentem lub

Jednoosobowym przedsiębiorcą a TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o.

rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu

postępowania cywilnego. Konsumenci mogą również zwrócić się o pomoc w

rozwiązaniu sporu do miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumenta.

7. TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. nie korzysta z alternatywnych

metod rozstrzygania sporów konsumenckich (pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), chyba że obowiązek taki wynika

z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym TEL.

732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się

do udziału w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie

powyższego sporu.