Opinie o AUTOFIXER
logo opineo
4,9
"Dzięki Autofixer zaoszczędziłem kilkaset złotych na remoncie samochodu. Polecam w 100% " Mirosław
autofixer.com
Masz pytania? Zadzwoń:
Kategorie
0
0,00 zł

Regulamin

Sklep internetowy Autofixer.com jest prowadzony przez:
TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łukowie (21-400), ul. Staszica nr 24 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy Lublin wschód w Lublinie Z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000907364, NIP: 8252192865, REGON: 389237960, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, (dalej: „TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o.”).
Adres do zwrotów:
Centrum Logistyczne - Autofixer.com
ul. Warszawska 16
08-103 Nowe Opole
Polska
Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym Regulaminem, ponieważokreśla on Państwaprawa i obowiązkizwiązane z zawieraniem z TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. umów sprzedaży towarów, określa zasady reklamacji, odstąpienia od umowy przez konsumentów oraz jednoosobowych przedsiębiorców, zasady płatności itp. Warunkiem przystąpienia do transakcji z TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. jest akceptacja Regulaminu.
 • Definicje:
  Na potrzeby Regulaminu, poniższym postanowieniom pisanym z wielkiej litery nadaliśmy następujące znaczenie:
  • Sklep - serwis internetowy prowadzony przez TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. dostępny pod domeną www.autofixer.com, za pośrednictwem którego TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą, polegającą w szczególności na sprzedaży Towarów
  • Klient - 1) osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego,
   2) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
   3) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego autofixer.com, w tym w szczególności dokonująca zakupów. Klientem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami Kodeku cywilnego.
  • Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
  • Jednoosobowy przedsiębiorca - Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który zawiera z TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • Konto - spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje zamówień lub korzysta z innych usług Sklepu.
  • Rejestracja - proces zakładania Konta.
  • Towary - produkty sprzedawane przez TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu.
  • Koszyk - funkcjonalność, która odzwierciedla wybrane przez Klienta Towary oraz umożliwia zmieniać parametry zamówienia (np. ilość towarów, dane do faktury, adres dostawy itp.).
  • Dzień Roboczy - każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonym w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy.
  • Treści - wszelkie materiały zamieszczone przez Klienta w Sklepie, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi, recenzje towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu.
  • Punkt zwrotu - Centrum Logistyczne - Autofixer.com, ul. Warszawska 16,08-103 Nowe Opole, Polska
 • Postanowienia wstępne, kontakt z TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o.
  • TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. prowadzi działalność zgodnie z Regulaminem. Nie ma możliwości zawarcia z TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. umowy sprzedaży w inny sposób niż na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
  • Zamieszczone na stronach internetowych Sklepu treści, w tym opisy Towarów i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  • Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klientów będących Konsumentami lub Jednoosobowymi przedsiębiorcami do odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji oraz zasady umieszczania przez Klientów Materiałów w Sklepie.
  • Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, niezbędne jest: 
   a) urządzenie końcowe z dostępem do publicznej sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari zaktualizowaną do najnowszej wersji. Używanie oprogramowania mającego wpływ na funkcjonowanie przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu Internetowego, dlatego w celu pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć. Do składania zamówień konieczne jest podanie danych określonych w dalszych częściach Regulaminu, jednak zawsze niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz numeru telefonu.
  • Zamówienia Klientów będą realizowane jedynie, gdy opłacone zostaną one w całości chyba, że wyraźnie postanowiono inaczej.
  • TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą informatyczną Klienta.
  • Klienci mogą kontaktować się z TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. poprzez: formularz kontaktowy dostępny pod adresem internetowym: www.autofixer.com, w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres info@autofixer.com lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 257 888 989. Koszty korzystania przez Klienta ze ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Klient. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Klient korzysta.
 • Rejestracja
  • W celu dokonania Rejestracji, Klient musi podać w formularzu Rejestracji wymagane dane. Rejestracja jest również możliwa z wykorzystaniem tzw. wtyczek z mediów społecznościowych (Google, Facebook). W takim przypadku rejestracja nastąpi z wykorzystaniem danych Klienta podanych w tych mediach społecznościowych.
  • W ramach Rejestracji z wykorzystaniem adresu email konieczne jest ustalenie loginu i hasła. W przypadku Rejestracji z wykorzystanie wtyczek z mediów społecznościowych (Google, Facebook) logowanie do Konta będzie odbywać się z wykorzystaniem tych mediów.
  • W wyniku Rejestracji Klienta zostanie utworzone Konto, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupu Towarów oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Sklepie takich jak m.in. historia zamówień.
  • Po dokonaniu Rejestracji każdorazowe logowanie do Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail jako loginu oraz hasła wskazanych przez Klienta przy dokonaniu Rejestracji.
  • Klient powinien zachować swoje dane do logowania w tajemnicy. TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności jeżeli login lub hasło zostaną ujawnione przez Klienta osobom nieuprawnionym.
  • Klient może w każdej chwili zażądać usunięcia Konta. W tym celu należy przesłać żądanie na adres email: info@autofixer.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Po otrzymaniu wiadomości Konto niezwłocznie zostanie usunięte.
 • Składanie zamówień
  • A. Postanowienia wstępne Przeglądanie treści i asortymentu Sklepu nie wymaga Rejestracji.
  • TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. dostarcza towary w ramach Sklepu na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
  • Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Klientów będących Konsumentami lub Jednoosobowymi przedsiębiorcami następuje na ryzyko TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. i nie nakłada na te osoby żadnych zobowiązań. Brak odpowiedzi Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcy na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody Konsumenta na zawarcie umowy.
 • Postanowienia szczegółowe, w tym płatności za zamówienia
  • Zamówienie Towarów w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu również w dni wolne od pracy. W momencie składania zamówienia Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że składa on wiążącą ofertę kupna Towarów za określoną cenę wskazaną w momencie jego składania, jak również składa ofertę pokrycia kosztów dostawy do Klienta oraz pokrycia kosztów związanych z wybraną formą płatności. Zamówienie może także nastąpić drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 257 888 989 w godzinach pracy infolinii, za pomocą formularza kontaktowego w godzinach pracy infolinii, za pośrednictwem chatu dostępnego w Sklepie w godzinach pracy infolinii.
  • W Sklepie, przy każdym Towarze zamieszczone są informacje o danym Towarze oraz cena takiego Towaru.
  • Ceny Towarów podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają:
   • Kosztów dostawy, które zależne są od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Towaru. Koszty dostawy każdorazowo podawane są przy wyborze sposobu dostawy, o ile nie jest wskazane inaczej w opisie danego Towaru.
   • Kosztów pobieranych przez operatorów płatności w wysokości nie przewyższającej kosztów poniesionych przez TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. w związku z wybranym przez Klienta sposobem zapłaty. W przypadku, gdy sposób płatności będzie związany z koniecznością poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów, taka informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej Sklepu bezpośrednio przy polu wyboru tego rodzaju płatności.
  • Klient wybiera sposób dostawy (sposób dostarczenia Towaru). W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub płatności, Klient zobowiązany jest do podania dodatkowych danych, w szczególności danych osobowych (danych adresowych), niezbędnych do zrealizowania zamówienia przez TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o.
  • Złożenie zamówienia jest dokonywane przez dodanie wybranego Towaru do Koszyka oraz podanie wymaganych danych (m.in. adres dostawy, dane Klienta, dane kontaktowe, dane do faktury) oraz wciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoznacznym.
  • Nie ma możliwości złożenia zamówienia częściowo opłacanego z góry a częściowo z dołu, przy odbiorze. Jeżeli Klient chce zapłacić w taki sposób, musi dokonać dwóch osobnych zamówień.
  • Po złożeniu zamówienia, jeżeli wybrano płatność z góry, Klient dokonuje płatności zgodnie z metodami płatności dostępnymi w danym momencie dla płatności online. Brak płatności w ciągu 15 minut od akceptacji zamówienia przez Klienta oznacza anulowanie zamówienia.
  • W celu dokonania płatności online, Klient zostaje przekierowany do strony operatora płatności. Na stronie operatora płatności Klient musi zaakceptować regulamin operatora płatności.
  • TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. nie przechowuje danych kart płatniczych ani nie ma do nich dostępu. Wszelkie kwestie związane z nieprawidłowościami przy płatnościach online należy wyjaśniać z operatorem płatności, wystawcą karty płatniczej lub bankiem Klienta.
  • TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. jest uprawniona do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Towaru objętej jednym zamówieniem.
  • TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. potwierdza otrzymanie zamówienia i płatności poprzez wyświetlenie strony potwierdzenia zamówienia oraz niezwłocznie przesyła Klientowi w formie wiadomości e-mail oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji. Następnie Klient otrzymuje odrębną wiadomość e-mail z fakturą VAT za zamówienie oraz informacją o skompletowaniu i przygotowaniu zamówienia do wysyłki.
  • Z zastrzeżeniem pkt V.4, umowa sprzedaży Towaru jest zawierana pomiędzy TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. a Klientem:
   • W przypadku płatności z góry – w momencie zaksięgowania całości ceny na koncie TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o.,
   • W przypadku płatności za pobraniem – w monecie objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta po zapłacie całości ceny za Towar
  • TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który nie odbiera Towaru dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej lub w inny sposób określony Regulaminem, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej, punktu odbioru podmiotu świadczącego usługi kurierskie, punktu odbioru lub zamawiając Towar przy wyborze sposobu płatności jako płatności z góry, nie uiszcza takiej opłaty i nie potwierdza złożonego zamówienia w terminie siedmiu dni.
  • TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o., w ramach świadczenia usług objętych określonych Regulaminem, może wysyłać do Klientów posprzedażowe ankiety satysfakcji, związane z obsługą danego zamówienia.
  • TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o., w ramach świadczenia usług objętych określonych Regulaminem, może wysyłać do Klientów, którzy przeglądali asortyment Sklepu po zalogowaniu na Konto, informacje o porzuconym koszyku (jeżeli taki Klient dodał coś do koszyka). Informacja taka będzie miała na celu umożliwienie Klientowi zrealizowanie danego zamówienia, bez konieczności powtarzania etapów, które Klient już zrealizował.
  • Zmiany w adresie dostawy wskazanym przez Klienta mogą być dokonywane wyłącznie do chwili złożenia zamówienia. W innym wypadku Klient może dokonać takich zmian wyłącznie po skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta, składając tam odpowiednią dyspozycję. Złożenie takiej dyspozycji nie będzie możliwe, jeżeli Towary zostały już nadane przez TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o.
 • Dostawa
  • Koszty dostawy są określane przy składaniu zamówienia.
  • Klient może złożyć zamówienie wyłącznie z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. organizuje dostawy:
   • z wykorzystaniem firmy kurierskiej,
   • do punktów odbioru, tzw. paczkomatów (ta opcja jest zależna od gabarytu dane Towaru),
   • Pocztą Polską.
  • Szacowany termin dostawy jest wskazywany w momencie składania zamówienia, jednak Towary dostarczane są średnio w do 30 Dni Roboczy od dnia zaksięgowania ceny przez TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. oraz wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadkach, gdy część zamówionych Towarów jest dostępna „od ręki”, a czas oczekiwania na pozostałe Towary jest dłuższy, możliwe jest podzielenie zamówienia na części. W ramach pierwszej części zamówienia zostaną dostarczone Towary dostępne „od ręki”, natomiast w późniejszym czasie zostaną dostarczone pozostałe Towary, zgodnie z ich dostępnością. Taki sposób realizacji zamówienia wiąże się z koniecznością zapłaty kosztów dostawy przez Klienta za każdą część zamówienia chyba, że wyraźnie zaznaczono co innego.
  • W przypadku ograniczenia dostępności zamówionego Towaru, TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. poinformuje Klienta o braku Towaru, wydłużeniu terminu realizacji zamówienia lub anulowaniu zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z przepisów prawa. W takim przypadku Klient może albo potwierdzić, że jest dalej zainteresowany realizacją danego zamówienia albo, w przypadku braku danego Towaru lub braku woli po stronie Klienta dalszej realizacji zamówienia, zamówienie zostanie niezwłocznie anulowane. Jeżeli Klient dokonał płatności z góry, Klient otrzyma zwrot uiszczonej ceny w terminie do 14 dni od daty anulowania danego zamówienia, tj. od dnia otrzymania przez Sklep informacji o anulowaniu zamówienia przez Klienta albo od wysłania Klientowi informacji o anulowaniu zamówienia przez TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. w wypadkach, gdy TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. będzie do tego uprawniona. Zwrot ceny nastąpi z wykorzystaniem tej samej metody co metoda wykorzystana do płatności.
  • Realizacja zamówienia następuje jedynie, jeżeli dane adresowe wskazane przez Klienta nie budzą wątpliwości. Wszelkie wątpliwości dotyczące danych adresowych będą wyjaśniane z Klientem. TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Towaru, wynikające z błędnego podania przez Klienta adresu dostawy
  • Jeżeli dostawa kurierem pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu nie jest możliwa z przyczyn leżących po stronie Klienta, zastosowanie znajdą następujące zasady:
   • Kurier może podjąć ponowną próbę dostarczenia Towarów pod wskazany adres, o czym Klient zostanie poinformowany przez kuriera, albo
   • kurier może pozostawić przesyłkę w punkcie odbioru możliwie najbliższym od wskazanego adresu Klienta punkcie odbioru, gdzie przesyłka będzie oczekiwać na odbiór przez czas wskazany przez firmę kurierską.
  • Jeżeli pomimo podjęcia prób dostarczenia Towaru zgodnie z ust. 7 Towar nie zostanie dostarczony z winy Klienta, przesyłka wraca do TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o., a zamówienie zostaje anulowane.
  • Zasady odbioru towaru z tzw. paczkomatów określają regulaminy poszczególnych operatorów tych urządzeń.
  • W przypadku, gdy Klient odmówi odbioru lub nie odbierze przesyłki z Towarem, przesyłka zostanie zwrócona do TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. W przypadku dokonania płatności przez Klienta przed dostarczeniem Towaru, zwrot zapłaconej ceny nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki z Towarem do Punktu zwrotu.
  • Klient powinien sprawdzić stan opakowania przesyłki przy jej odbiorze. W przypadku Towarów uszkodzonych w transporcie przez podmiot świadczący usługi kurierskie lub pocztowe należy sporządzić w obecności kuriera lub dostawcy protokół uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformować TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. o zaistniałym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@autofixer.com. TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. sugeruje sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera.
 • Odpowiedzialność za wady Towaru i postępowanie reklamacyjne. Gwarancja przy sprzedaży
  • Odpowiedzialność względem Konsumentów i Jednoosobowych przedsiębiorców
   • TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. odpowiada względem Konsumentów i Jednoosobowych przedsiębiorców za wady Towarów zakupionych w Sklepie na zasadach wynikających z ustawy o prawach konsumenta.
   • TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. w terminie najpóźniej 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
   • Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez adres e-mail zwroty@autofixer.com lub telefonicznie +48 257 888 989 . Klient zobowiązany jest do uzupełnienia formularza reklamacyjnego, który jest dostępny na stronie https://pl.autofixer.com/files/formularz-reklamacji.pdf
   • Po zgłoszeniu klient zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania towaru, w celu przeprowadzenia oględzin, lub wydania towaru kurierowi zamówionego przez TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o.
   • W przypadku reklamacji Towaru, który nie był używany przez Klienta (reklamacja nowego Towaru) Klient zobowiązany jest odesłać reklamowany Towar na adres Punktu Zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 6. po ówczesnym zgłoszeniu reklamacji poprzez wysłanie e-mail na adres zwroty@autofixer.com.
   • W przypadku reklamacji używanego Towaru, celowe może być odesłanie do TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. reklamowanego Towaru, w celu umożliwienia TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. zbadania reklamowanego Towaru. O konieczności odesłania reklamowanego Towaru do Punktu Zwrotu Klient zostanie poinformowany przez TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. W takim przypadku, Klient zobowiązany jest odesłać reklamowany Towar na adres Punktu Zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 6.
   • W każdym przypadku, kiedy Klient reklamuje Towar i odsyła go do TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o., a nie posiada oryginalnego opakowania (z kodami kreskowymi na opakowaniu, tzw. kodami EAN, indywidualnymi dla każdego produktu), konieczne jest załączenie do wysyłanej paczki informacji, które umożliwią przypisanie jej do danego Klienta i rozpatrzenie reklamacji, tj.: imię, nazwisko, numer zamówienia, opis Towaru którego reklamacja dotyczy, opis wady, zdjęcie Towaru, termin jej wykrycia oraz wskazanie czego Klient się domaga.
  • Odpowiedzialność względem innych Klientów
   Na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. wyłącza swoją odpowiedzialność z tytuły rękojmi za wady.
  • Gwarancja
   • Na fabrycznie nowe Towary sprzedane za pośrednictwem Sklepu producenci lub importerzy Towarów mogą udzielać gwarancji.
   • Jeżeli producent lub importer udzielają gwarancji, Informacje o zasadach gwarancji, w tym warunkach jej udzielenia, przekazywane są wraz z Towarem. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać w stosunku do gwaranta.
 • Treści
  • TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. daje możliwość zamieszczania przez Klientów Treści w Sklepie.
  • Treści nie mogą naruszać przepisów prawa, naruszać dóbr osobistych TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. lub innych osób, naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich.
  • Nie jest dopuszczalne zamieszczanie Treści o charakterze reklamowym, marketingowym, w tym w postaci linków do innych stron internetowych.
  • Opinie o zakupionych Towarach mogą dotyczyć wyłącznie kwestii związanych z tymi Towarami, przebiegiem procesu zakupu i mogą być wystawiane wyłącznie przez osoby, które dokonały zakupu Towaru.
  • TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontroli i dopuszczania Treści do publikacji w aspekcie przestrzegania powyższych zasad. TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie, jednak może eliminować Treści, które są nieprawdziwe lub naruszające powyższe zasady.
  • Zamieszczając Treści, Klient oświadcza, że posiada do nich pełnie praw niezbędnych do publikacji oraz udziela TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. udziela TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. licencji na korzystanie przez nią z tych materiałów. Licencja ta obejmuje korzystanie przez TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. z Materiałów w działalności Sklepu, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. bez ograniczeń czasowych, ich publicznego udostępniania w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zwielokrotniania, komunikowania publiczności, wykorzystywania Treści dla celów promocji i marketingu TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o.
 • Prawo odstąpienia od umowy
  • Konsument oraz Jednoosobowy przedsiębiorca uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu Towaru bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta albo od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej. Prawo odstąpienia od umowy zakupu danego Towaru nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów opisanych w artykule 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
  • W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument oraz Jednoosobowy przedsiębiorca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w szczególności:
   • pisemnie na adres siedziby TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o.
   • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@autofixer.com
   • za pośrednictwem formularza online, zgodnie z procedurą opisaną w zakładce „Zwrot-wymiana-reklamacja” (dostępnego także w panelu Klienta przy każdym zamówieniu); w przypadku skorzystania z tego formularza Klient otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie o tym, iż TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. otrzymała jego oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
  • Każdy z powyższych sposobów jest uznawany za równie skuteczny, a TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. nie promuje żadnego z nich.
  • W terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. zwraca Konsumentowi lub Jednoosobowemu przedsiębiorcy dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcy sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o.. Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  • Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca, który w ramach jednego zamówienia kupił więcej niż jeden Towar może odstąpić od umowy w całości albo w części, odstępując od umowy tylko co do wybranych Towarów. W przypadku odstąpienia od umowy w części (tj. zatrzymania przez Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcę co najmniej 1 Towaru objętego danym zamówieniem), Konsumentowi lub Jednoosobowemu przedsiębiorcy nie przysługuje zwrot kwoty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia zakupionego Towaru od TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. W przypadku, gdy Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca odstąpi od umowy w całości, ale dokonuje zwrotów Towarów w w osobnych zwrotach (pod warunkiem, że zwroty te zostaną dokonane w terminie wskazanym w ust. 1), termin dla TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. dla dokonania zwrotu kwoty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. rozpoczyna swój bieg dopiero w momencie otrzymania przez TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. ostatniego z Towaru od odstępującego od umowy Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcy.
  • TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcę do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Postanowienia końcowe
  • TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, którymi są:
   • Zmiana przepisów prawa mająca wpływ na działalność TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. lub treść Regulaminu,
   • Zmiana zakresu oferowanych usług,
   • Konieczność zapewniania bezpieczeństwa dokonywanych transakcji lub zapobiegania nadużyciom,
   • Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego Sklepu,
   • Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego Klientów,
   • Zmiana przedmiotu działalności TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o.
  • O planowanej zmianie Regulaminu TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. poinformuje Klientów poprzez stosowną informację przesłaną na adres mailowy Klienta. W przypadku odmowy akceptacji zmienionej wersji regulaminu, Klient może usunąć Konto.
  • Informacje o Towarach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
  • Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą a TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o.
  • Ewentualne spory powstałe między Klientem będącym Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą a TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Konsumenci mogą również zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu sporu do miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumenta.
  • TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym TEL. 732 080 952 AUTOFIXER.COM sp. z o.o. nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie powyższego sporu.